Valtion, kuntien ja kuntayhtiöiden, hyvinvointialueiden menot ovat liian suuret suhteessa yhteiskunnan nykyiseen kantokykyyn. Julkisista menoista täytyy saada pois vähintään 10% tehostamalla toimintaa.

Lue lisää https://workers.fi

Lue lisää https://eduskuntavaalit-2021.fi

TULEVAISUUDEN HYVINVOINTI JA OMAVARAISUUS SUOMESSA. NÄITÄ KOHTIA AKTIIVISESTI AJAISIN SUOMESSA, 50+ KOHTAA
1. Kauppatase – vaihtotase. Ulkomaankauppa on erittäin alijäämäinen jonka korjaamiseen tulisi kohdentaa täysin uudenlaisia ponnistuksia. Valtio ei voi menettää pääomaa noin 900 milj/kk
2. Valtion, kuntien ja kuntayhtiöiden, hyvinvointialueiden menot ovat liian suuret suhteessa yhteiskunnan nykyiseen kantokykyyn
3. Valtion, kuntien ja kuntayhtiöiden velkamäärät ovat liian korkealla tasolla suhteessa yhteiskunnan nykyiseen kantokykyyn
4. Valtion, kuntien ja kuntayhtiöiden uusien velkojen velanottomäärät ovat ristiriidassa oikeaoppiseen ennakoivaan taloustasapainoon
5. EU-politiikka on erityisen heikosti hoidettua. Suomen kyvykkyys vaikuttaa EU-päätöksiin on ollut täysin ala-arvoista. Toistaiseksi ei ole tiedossa päätöksiä jotka olisivat lisänneet Suomen etuja
6. EU:lle maksettava jäesenpalkkiot ovat suhteettoman suuret suhteessa Suomen nykyiseen kantokykyyn. Suomen tavoite tulisi olla nettosaajana euroopassa johtuen epäedullisesta lokaatiosta
7. BKT:n lasketakaava tulisi olla yhtenäinen euroopassa. EU:n laskentakaavioissa Suomen tulisi saada BKT-vähennystä -30% johtuen alhaisesta harmaasta taloudesta. Italian ja muiden maiden maiden BKT:in tulisi lisätä puuttuva harmaantalouden lisäosuuden verran eli +50%
8. Valtiontalouteen ja kuntatalouteen tarvitaan selkeät tulosvastuut ja leikkausvastuut. 
9. Julkisen sektorin tulisi olla vastuussa että Suomessa olisi saatavilla Euroopan edullisimpia raaka-aineita ja hyödykkeitä kuten sähköenergiaa ja muita raaka-aineita
10. Eduskunnan kyselytunti ei voi olla näennäinen kyselytynti, jossa ministereiden ei tarvitse vasta kysymyksiin. Suomen kansalaiset ansaitsevat selkeät vastaukset pyydettyihin tietoihin. 
11. Elinkaariverotus on kohtuuttoman kova. Perintöverotus tulisi poistaa ainakin yritystoimintaan liittyvissä sukupolvenvaihdoksissa sekä avo- ja aviopuolisoiden yhteisen kiinteistön perintään liittyvissä tilanteissa
12. Yhteisöverot eli yritysten tuloverot heikentävät merkittävästi yritysten investointikykyä kehittää yrityksen kansainvälistä kilpailukykyä
13. Yleisen hyvinvoinnin turvaamiseen liittyvät välttämättömät hyödykkeet kuten energian, ruuantuotannon sekä kunnallisesti tuotettujen hyödykkeiden ja palvelujen saatavuutta ja avointa kilpailua ei ole selkeästi määritelty eikä se myöskään toteudu
14. Suomen yhteiskunnalle tärkeän eli kansalaisten omistaman nk. “julkisen” pääoman myynnit ovat olleet kansalaisten etujen vastaisia. Esim. sähköverkkojen myynti. Kansainväliset yritykset pyrkivät hankkimaan kaiken elintärkeän infran ja muut yleishyödykkeet kuten tieverkon ja pohjaveden mikäli kansalaiset eivät vastusta nykyistä toimintatapaa. Valtiolla eli kansalaisilla tulisi aina olla vähintään 50 % omistusosuudessa kaikissa välttämättömissä perushyödykkeissä
15. Mikäli valtio haluaa myydä perushyödykkeisiin liittyvän omistuksensa pois, niin valtion tulee aina ensisijaisesti tarjota etuosto-oikeutta kansalaisten yhteisomistuskollektiiville=> Valtion tulisi luoda uusi osakeyhtiö, jossa kaikki kansalaiset olisivat kollektiivisesti osakkeenomistajina ja samalla valtio takaisi kolletiivisesti ostettujen eli kansalaisten ostovelan. Kollektiivi lyhentäisi osakevelkaa vuosittain saaduilla osingoilla aina siihen asti kunnes velka on maksettu. Kollektiivi ei voisi myydä osakkeita mutta oikeus jakaa osinkoa kansalaisilleen.
16. Kuntayhtiöt eivät luo yhteiskuntaan vapaata terveellistä kilpailua vaan kuntayhtiöt merkittävästi rajoittavat vapaan kilpailun toteutumista. Kuntayhtiöitä oli vuonna 2018 yli kaksituhatta!
17. Ammattiyhdistyksillä ei saisi olla oikeutta jakaa puolueille tukea. Tarkoitusperäinen epäterveellinen tuki heikentää demokratiaa
18. Ammattiyhdistysten tulisi maksaa osingoista veroa. Ammattiyhdistykset eivät saa olla osana harmaata taloutta
19. Huoltosuhde vaatii erityistä huomiota. Huoltosuhde heikkentyy merkittävästi lähitulevaisuudessa. Tarvitaan vuosittain lisääntyvää syntyvyyttä että myös tulevaisuudessa voidaan taata riittävän aikainen eläköityminen ja riittävät eläkkeet ilman velkaantumista eli lainanottoa
20. Syntyvyyden edistämiseksi, lapsiperheille tarvitaan arjessa jaksamiseen tarvittavia ilmaisia hyvinvointia lisääviä lyhytaikahoitopalveluita. Tarpeen mukaan esim. 48h/kk
21. Perheen perustaminen hyvinvointiyhteiskunnassa ei voi olla perheen varallisuudesta kiinni. Yhteiskunta tarvitsee lisää uusia veronmaksajia, joten hyvinvointiyhteiskunnan tulisi myös huolehtia että perheillä olisi aina riittävät toimeentulot lasten tarpeita varten
22. Pienten ja keskisuurten yritysten viennin tukeminen. Vientikustannusten tulisi olla merkittävästi kilpailukykyisemmät mitä se on tuonnissa
23- Vähennetään verottajan organisaatiosta 30-50% resursseja ja siirretään heitä työskentelemään viennin kehittämisen pariin eli luodaan TULONLISÄÄJÄ-organisaatioita VEROTTAJA-organisaation sijaan
24. Yritysten tulosta verotetaan vasta kun tulos nostetaan yrityksestä näin yrityksillä on mahdollisuus investoida tuotteiden erinomaisuuteen ja yrityksen liiketoimintaprosessien digitalisointiin ja älykkäisiin järjestelelmiin tekemällä investointivarauksia
25. Monivuotiset investointivaraukset mahdollistaisivat yrititysten kilpailukykyä. Yrityksillä tulisi olla mahdollisuus kerätä investointipääomaa useita vuosia että ovat kyvykkäitä tekemään merkittäviä investointeja kilpailukykyyn
26. Tulevaisuudessa valtion ja kuntien työvoiman tulisi keskittyä lisäämäänn positiivista hyvinvointia eli tukemassa vientiä. Vähennetään kuluja lisäävää passiivista byrokratiaa sekä verotusta
27. Yritystuet vääristävät merkittävästi kilpailua. Jos yhdelle yrityselle annetaan kilpailuetua lisäävää tukea, niin silloin muidenkin vastaavien yritysten tulee saada suhteellisesti yhtä suuri tuki automaattisesti
28. Työntekijöiden progressiivinen verotus aiheuttaa tehottomuutta yrityksissä. Kuten myös työntekijän omassa taloudessa. Verotuksen tulisi olla merkittävästi vähemmän progressiivinen. Huippuammattilaisten halukkuuta tehdä töitä tulisi varmistaa että kilpailukyky varmistuu. Mitä enemmän tehdään töitä sitä enemmän saadaan myös tulosta. 
29. Tieliikenteeseen liittyvä verotus ja käyttökulut (esim. Käyttövoimavero, polttoainevero) suhteessa infraan käytettyjen investointien määrän ovat suhteettoman merkittävässä epätasapainossa
30. Julkisten kiinteistöjen ja infran kunnossapitovelka aiheuttaa lähitulevaisuudessa merkittävän kustannusongelman. Sekä kiinteistöt että infrastruktuuri ovat todella heikossa kunnossa. Tieverkostoa ei kunnosteta riittävän tehokkaasti koska tieliikenteestä kerätyt veropääomat eivät palaudu takaisin tieverkostoon kuten pitäisi
31. Tulonsiirtojen kuten asumistuen ja toimeentulotukien piiriin kuuluvien kansalaisten tulisi saada automaattisesti heille kuuluvat tulonsiirrot ilman erillistä hakemista. Tulonsiirron saamisen edellytys ei tulisi olla kiinni kansalaisen omasta tietämyksestä, osaamisesta tai omasta terveydentilasta. Yhteiskunnan järjestelmän tulisi älykkäästi tunnistaa ne kansalaiset jotka kuuluvat tuen piiriin. Järjestelmä tunnistaa tuen tarpeen automaattisesti.
32. Liian pieni omaishoidontuki ja kotihoidontuki => Nykyinen laitospohjainen senioreiden makuuttaminen lypsää vain ikäihmiset köyhiksi ja tekee heidät onnettomiksi laitoksissa. Yhteisöllisyys puuttuu. Vanhushoito on muuttunut bisnekseksi josta inhimillisyys puuttuu
33. Sairaanhoidon jonot täysin ruuhkautuneet tai ovat merkittävän suuret. Hoitotakuu ei toteudu lähes missään muodossa Suomessa. Ihmisiä kuolee hoitojonoihin tai eivät saa tärkeää hoitoa riittävän ajoissa jolloin sairauteen liittyvät lisävahingot lisääntyvät ja yhteiskunnan kustannukset lisääntyvät
34. Sairaaloiden hoitohenkilökunta tulisi saada merkittävät lisäkorotukset raskaaseen ja vaativan työhön liittyen
35. Kehon täydellinen koskemattomuus ei toteudu nykyisessä yhteiskunnassa. Hoivahenkilökunta & sairaanhoitajat olivat pakotettuja ottamaan koronapiikit ilman heidän omaa tahtoaan. Jokaisella ihmisellä tulee olla täysin vapaa päätäntävalta omaan kehoon liittyvistä hoidoista, rokotteista ja lääkkeistä. Rikos ihmisyyttä vastaan on kansainvälisen oikeuden vastainen vanhentumaton rikos.
36. Terveydenhoidon ennaltaehkäisevä hoito ja muut ennaltaehkäisevät palvelut tulisivat olla paljon merkittävämmässä roolissa osana kokonaisterveydenhuoltoa
37. Terveellisen ruoan, mielenterveyteen panostaminen ja yleisen hyvinvoinnin opettaminen kouluissa tulisi olla paljon merkittävämmässä roolissa, osana vuosittaista opintosuunnitelmaa. Luonnonmukaisen ruoan valmistus ja terveelliset elämäntapojen opettaminen
38. Lääkkeiden hinnat tulisivat olla merkittävästi alhaisemmat. Valtiolla tulisi olla mekanismi puuttua voimakkaasti lääkkeiden ylihinnoitteluun
39. Säädöksien ja lakiesityksien takana olevissa hallintoryhmissä ei voi olla edustettuina pelkästään isojen yritysten globaaleja lobbareita eli asiantuntijoita / neuvonantajia. Pienten yritysten edustajia olisi oltava vähintään 50%
40. Valtion työntekijöillä tulisi olla tehtävävaatimuksena markkinoida suomalaisia yrityksiä kaikessa ulkomaisessa yhteistyössä. Esim. suurlähetystöjen edustajat, kansanedustajat, ministerit ja muiden virkamiesten tulisi markkinoida suomalaista osaamista osana työnkuvaa
41. Yritysten kilpailukyvyn varmistamiseen olisi hyvä tarjota valtiollisia ja kunnallisia resursseja. Valtion tulisi huolehtia että yritysten toimintaedellytykset ovat euroopan kilpailykykyisempiä kaikissa olosuhteissa. Hintakilpailukyky suhteessa koko muuhun eurooppaan eli tuotteet olisivat hinnoiltaan kilpailukykyisempiä myös toimitettuna mihin tahansa Euroopan maahan. Valtio tarjoaa pienille vientiyrityksille täysin ilmaisia henkilöresursseja viennin kehittämiseen. Viennin lisääminen ei vaatisi yrityksiltä hakemusten/raportten luomista. Pelkästään ilmoitus halukkuudesta lisätä vientiä mahdollistaisi kustannusvapaiden vientiresurssien saamisen.
42. Suomen yhteiskunta tarvitsee huippuosajia eli tarvitaan työperäistä hyvinvointia lisäävää maahanmuuttoa. Negatiivinen maahanmuutto tulisi lopettaa välittömästi
43. Rikosten seuraamukset eivät ole riittävän tuntuvia ja eivätkä kohdistu 12-15 vuotiaisiin. Yli 12 vuotiaalla ihmisellä tulee olla täysi ymmärrys oikean ja väärän teon välillä. Alaikäisten rikosista korvausvastuu myös huoltajille
44 Maahanmuuttajien ja pakolaisten ei tulisi saada Suomen kansalaisten tasoista sosiaaliturvaa. Pakolaisille tarjotaan väliaikainen turva & hyvinvointi kuten ruoka ja kohtuulliset asumisolot. Pakolaiset palautetaan kotimaahansa turvaamaan perheitä ja rakentamaan maansa tulevaisuutta
45. Paperittomat tai ilman oleskelulupaa olevat on palautettava 24h aikana takaisin lähtömaahan. Migrin organisaation toiminta on uudelleenjärjestettävä, koulutettava ja tehostettava
46. Valtakunnansyyttäjän toimintatapa olisi hyvä tarkistaa. Hallintoa tulisi kehittää, kouluttaa ja ohjeistaa 
47. Julkisissa virastoissa ilmenneet epäeettiset tapaukset osoittavat että valtion ja kuntien organisaatioiden eettiset perusarvot ja kustannukset on tarkistettava riippumattoman tahon toimesta
48. Verkkorikollisten aktiivinen estäminen Suomen runkoverkoissa kuuluisi olla Suomen Valtion tarjoamaa ennaltaehkäisevää turvalliuuspalvelua. Verkkoliikenteessä negatiivisen merkinnän saanut ulkomaalainen IP-osoite estetään koko Suomen runkoverkosta. Puhelimien SIM-korttien rekisteröinti tulisi mahdollistaa vain henkilötunnuksilla tai y-tunnuksilla
49. Ennaltaehkäisevä hoito. Maksuton hammashuolto tulisi olla koko kansan saatavilla. Yhteiskunta maksaa kansalaisten toistuvia kalliita sairaanhoitokuluja johtuen aikuisten heikosta suuhygeniasta. Hammashoidon tulisi on kokonaisuudessaan yrityksille verotuksessa vähennettävää ilman että sitä varten vaaditaan maksullista työterveyspalveluja
50. Energian ja ruuantuotannon omavaraisuutta ei ole turvattu. Pientiloja, turvetuotantoa sekä energialaitoksia on ajettu kiihtyvällä tahdilla alas
51. Suomalaiten perinteiden kunnioittaminen tulisi palauttaaa osaksi koulujen opintosuunnitelmaa. Suomalaiset arvot ja sen perinteitä kannattaa vaalia että suomalainen kansanperinne säilyy
52 .Työllisyyttää lisääville yrittäjille voisi tarjota verohelpotusta yhteiskunnallisesta merkitävästä verotuloja lisäävästä työstä. Tämä innovatiivinen porkkana yrittäjille lisäisi yrittäjien tahtotilaa luoda merkittävästi enemmän uusia työpaikkoja
53. Innovatiivisien yrittäjien uusia yrityshankkeita rahoitetaan vastikkeettomasti että saisimme entistä enemmän uusia työpaikkoja, vientiä ja lisää terveellistä hyvinvointia ja siten lisää verotuloja
54. Asuntolainojen lainanlyhennysten laina-ajat tulisi pidentää 50 vuoteen. Näin useimmilla vähävaraisilla talouksilla olisi mahdollisuus oman asunnon hankintaan koska esim. 700€/kk lainanlyhennys muuttuisi 350€/kk lainanlyhennykseen. Tämä vähentäisi tarvetta asumistukeen liitttyvän tulonsiirron määrään. Näin vähäosaisten korkeakuluinen tulonsiirtopohjainen vuokra-asuminen vähentyisi. Vähävarainen pystyisi myös kerryttämään eläkeajan hyvinvointia. Talouksilla tulisi olla mahdollisuus kerryttää itselleen tulevaisuuden pääomaa omalla asunnolla.
55. Taloyhtiöiden perimät yhtiövastikkeet ovat kohtuuttoman korkeat. Kohtuuttomat vastikkeet on osa järjestäytynyttä hinnoittelua (esim. Markkinaoikeus määräsi yhteensä miljoonien eurojen seuraamusmaksut isännöintikartellista – Isännöintiliitto pyytää anteeksi)
56. Tuottajien ja alkutuotannon kannattavuus tulisi viimekädessä olla valtion kontrolloimaa/ohjamaa mikäli tulonjako toimititusketjussa ei markkinaehtoisesti toteudu. Suomessa tarvitaan sekä alkutuotantoministeri että kilpailukykyministeri
57. Julkisten liikuntatilojen tasapuolinen vuokraus ja yhteiskäyttö kaikille ikäryhmille
58. Yrittäjillä tulisi olla täysi yhdenvertaisuus kaikkiin yhteiskunnan tarjoamiin sosiaalisiin tukiin ja palveluihin kuten työntekijöillä
59. Yritysten yhtiömuotojen välillä ei saa olla eriarvoisuutta. Kaikkia yhtiömuotoja tulisi käsitellä samanarvoisesti tukien, verotuksen ja verovähennysten osalta
60. Suomen kansalaisuuden saaminen vaatisi vähintään 7 vuoden ajanjakson, jolloin hakijan on osoitettava että on ollut vähintään 5 vuotta palkkatyössä toimialansa mediaanipalkalla ja osoitus siitä että noudattaa Suomen lakeja ja normeja. Suomen kaksoiskansalaisuuden saanut ulkomaalainen voi myös menettää Suomen kansalaisuuden mikäli ei noudata yhteiskunnan lakeja
61. Kansalaisten ei tulisi koskaan olla valtion hyöty-yksiköitä, vaan valtion tulisi tuottaa kansalaisilleen tarkoituksenmukaisia edullisia palveluja, turvaa ja elämää helpottavaa lainsäädäntöä
62. Kansalaisten yleinen turvallisuus ei ole riittävällä tasolla. Lakia tulisi muuttaa niin että kansalaisten turvallisen liikkumisen todennäköisyys voidaan taata. Kunnille vastuut. Kunnan vastuuhenkilöt saisivat merkittävät saktiot ja rikosseuraamukset mikäli turvallisuus ei toteudu riittävällä tasolla
63. Julkisen sektorin olisi tuettava henkilöresursseilla yksityisen sektorin yritysten tuotteiden ja palveluiden erinomaisuutta. Pitkälle kehitetyt optimoidut kustannustehokkaat liiketoimintaprosessit, sertifikaatit, jalostus etc. 
64. Julkinen uudisrakentaminen tulisi muuttaa kustannustehokkaaksi moduulirakentamiseksi, että verotulot voidaan tehokkaamin kohdentaa ja että kunnossapitovelan määrään kasvu saataisiin saataisiin taitettua
65. Suomessa ympäristöystävällinen tuotanto on jo valmiiksi maailman kehittyneintä. Myös julkisen sektorin, kotitalouksien kierrätys, toiminta on maailman ympäristöystävällisintä. Suomen tulisi kohdentaa ympäristövaatimuksensa maihin jotka eniten aiheuttavat ympäristövahinkoja
66. Nykyinen liian nopeasti toteutettu ilmastopolitiikka ajaa suomalaisen yhteiskunnan kaaokseen. Yhteiskunta menettää toimitaedellytykset ja hyvinvoinnin. Ympäristötekojen vaikuttavuus tulisi esisijaisesti kohdentaa maihin joista saadaan suurimmat nettohyödyt johtuen yhteisestä ilmastosta
67. Kehittyviin maihin siirtynyt tuotanto lisää moninkertaisesti enemmän päästöjä, mitä vastaava tuotanto Suomessa. Päästöjen määrät eivät vähene vaikka tuotteet tuotettaisiin toisessa maassa ”poissa silmistä” ajatuksella
68. Rahoitusvaihtoehtoja tarjoavien yritysten kuten pikavippiyritysten korkotasot olisi rajoitettava max 15%. Kotitalouksien talousongelmia tulisi aktiivisesti ehkäistä lainsäädännöllä

69. Poliittiset virkanimitykset eivät edistä hyvinvointia ja demokratiaa, tasa-arvoa vaan ehkäisevät laadukkaiden osaavien henkilöiden valitsemisen ja näin hyvien päätösten syntymisen

Lue lisää https://workers.fi

Lue lisää https://eduskuntavaalit-2021.fi

https://tutkibudjettia.fi/talousarvio/menot

Kari Markkola, eduskuntavaaliehdokas 2023 Helsinki, Liike Nyt

Eduskuntavaalit 2023 Helsinki