Eduskuntavaalit-ehdokkaat-2023-liike-nyt-Helsinki

KOHTI PAREMPAA HYVINVOINTIA 50+ KOHTAA:

Ohessa muutamia pääteemojani eduskuntavaaleissa 2023. Ota rohkeasti kantaa! Kuuntelen mielelläni näkemyksiä keinoista, joilla voisi kehittää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.  

– Kari Markkola, Liike Nyt

– Kansanedustajaehdokas Helsinki 2023

TÄNÄÄN TEHDYT HYVÄT PÄÄTÖKSET MAHDOLLISTAVAT TULEVAISUUDEN HYVINVOINNIN

TULEVAISUUDEN HYVINVOINTI JA OMAVARAISUUS SUOMESSA. NÄITÄ KOHTIA AJAISIN AKTIIVISESTI  SUOMESSA, 50+ KOHTAA
1. Kauppatase – vaihtotase. Ulkomaankauppa on erittäin alijäämäinen jonka korjaamiseen tulisi kohdentaa täysin uudenlaisia ponnistuksia. Valtio ei voi menettää pääomaa noin 900 milj/kk
2. Valtion, kuntien ja kuntayhtiöiden, hyvinvointialueiden menot ovat liian suuret suhteessa yhteiskunnan nykyiseen kantokykyyn
3. Valtion, kuntien ja kuntayhtiöiden velkamäärät ovat liian korkealla tasolla suhteessa yhteiskunnan nykyiseen kantokykyyn
4. Valtion, kuntien ja kuntayhtiöiden uusien velkojen velanottomäärät ovat ristiriidassa oikeaoppiseen ennakoivaan taloustasapainoon
5. EU-politiikka on erityisen heikosti hoidettua. Suomen kyvykkyys vaikuttaa EU-päätöksiin on ollut täysin ala-arvoista. Toistaiseksi ei ole tiedossa päätöksiä jotka olisivat lisänneet Suomen etuja
6. EU:lle maksettava jäesenpalkkiot ovat suhteettoman suuret suhteessa Suomen nykyiseen kantokykyyn. Suomen tavoite tulisi olla nettosaajana euroopassa johtuen epäedullisesta lokaatiosta
7. BKT:n lasketakaava tulisi olla yhtenäinen euroopassa. EU:n laskentakaavioissa Suomen tulisi saada BKT-vähennystä -30% johtuen alhaisesta harmaasta taloudesta. Italian ja muiden maiden maiden BKT:in tulisi lisätä puuttuva harmaantalouden lisäosuuden verran eli +50%
8. Valtiontalouteen ja kuntatalouteen tarvitaan selkeät tulosvastuut ja leikkausvastuut. 
9. Julkisen sektorin tulisi olla vastuussa että Suomessa olisi saatavilla Euroopan edullisimpia raaka-aineita ja hyödykkeitä kuten sähköenergiaa ja muita raaka-aineita
10. Eduskunnan kyselytunti ei voi olla näennäinen kyselytynti, jossa ministereiden ei tarvitse vasta kysymyksiin. Suomen kansalaiset ansaitsevat selkeät vastaukset pyydettyihin tietoihin. 
11. Elinkaariverotus on kohtuuttoman kova. Perintöverotus tulisi poistaa ainakin yritystoimintaan liittyvissä sukupolvenvaihdoksissa sekä avo- ja aviopuolisoiden yhteisen kiinteistön perintään liittyvissä tilanteissa
12. Yhteisöverot eli yritysten tuloverot heikentävät merkittävästi yritysten investointikykyä kehittää yrityksen kansainvälistä kilpailukykyä
13. Yleisen hyvinvoinnin turvaamiseen liittyvät välttämättömät hyödykkeet kuten energian, ruuantuotannon sekä kunnallisesti tuotettujen hyödykkeiden ja palvelujen saatavuutta ja avointa kilpailua ei ole selkeästi määritelty eikä se myöskään toteudu
14. Suomen yhteiskunnalle tärkeän eli kansalaisten omistaman nk. “julkisen” pääoman myynnit ovat olleet kansalaisten etujen vastaisia. Esim. sähköverkkojen myynti. Kansainväliset yritykset pyrkivät hankkimaan kaiken elintärkeän infran ja muut yleishyödykkeet kuten tieverkon ja pohjaveden mikäli kansalaiset eivät vastusta nykyistä toimintatapaa. Valtiolla eli kansalaisilla tulisi aina olla vähintään 50 % omistusosuudessa kaikissa välttämättömissä perushyödykkeissä
15. Mikäli valtio haluaa myydä perushyödykkeisiin liittyvän omistuksensa pois, niin valtion tulee aina ensisijaisesti tarjota etuosto-oikeutta kansalaisten yhteisomistuskollektiiville=> Valtion tulisi luoda uusi osakeyhtiö, jossa kaikki kansalaiset olisivat kollektiivisesti osakkeenomistajina ja samalla valtio takaisi kolletiivisesti ostettujen eli kansalaisten ostovelan. Kollektiivi lyhentäisi osakevelkaa vuosittain saaduilla osingoilla aina siihen asti kunnes velka on maksettu. Kollektiivi ei voisi myydä osakkeita mutta oikeus jakaa osinkoa kansalaisilleen.
16. Kuntayhtiöt eivät luo yhteiskuntaan vapaata terveellistä kilpailua vaan kuntayhtiöt merkittävästi rajoittavat vapaan kilpailun toteutumista. Kuntayhtiöitä oli vuonna 2018 yli kaksituhatta!
17. Ammattiyhdistyksillä ei saisi olla oikeutta jakaa puolueille tukea. Tarkoitusperäinen epäterveellinen tuki heikentää demokratiaa
18. Ammattiyhdistysten tulisi maksaa osingoista veroa. Ammattiyhdistykset eivät saa olla osana harmaata taloutta
19. Huoltosuhde vaatii erityistä huomiota. Huoltosuhde heikkentyy merkittävästi lähitulevaisuudessa. Tarvitaan vuosittain lisääntyvää syntyvyyttä että myös tulevaisuudessa voidaan taata riittävän aikainen eläköityminen ja riittävät eläkkeet ilman velkaantumista eli lainanottoa
20. Syntyvyyden edistämiseksi, lapsiperheille tarvitaan arjessa jaksamiseen tarvittavia ilmaisia hyvinvointia lisääviä lyhytaikahoitopalveluita. Tarpeen mukaan esim. 48h/kk
21. Perheen perustaminen hyvinvointiyhteiskunnassa ei voi olla perheen varallisuudesta kiinni. Yhteiskunta tarvitsee lisää uusia veronmaksajia, joten hyvinvointiyhteiskunnan tulisi myös huolehtia että perheillä olisi aina riittävät toimeentulot lasten tarpeita varten
22. Pienten ja keskisuurten yritysten viennin tukeminen. Vientikustannusten tulisi olla merkittävästi kilpailukykyisemmät mitä se on tuonnissa
23- Vähennetään verottajan organisaatiosta 30-50% resursseja ja siirretään heitä työskentelemään viennin kehittämisen pariin eli luodaan TULONLISÄÄJÄ-organisaatioita VEROTTAJA-organisaation sijaan
24. Yritysten tulosta verotetaan vasta kun tulos nostetaan yrityksestä näin yrityksillä on mahdollisuus investoida tuotteiden erinomaisuuteen ja yrityksen liiketoimintaprosessien digitalisointiin ja älykkäisiin järjestelelmiin tekemällä investointivarauksia
25. Monivuotiset investointivaraukset mahdollistaisivat yrititysten kilpailukykyä. Yrityksillä tulisi olla mahdollisuus kerätä investointipääomaa useita vuosia että ovat kyvykkäitä tekemään merkittäviä investointeja kilpailukykyyn
26. Tulevaisuudessa valtion ja kuntien työvoiman tulisi keskittyä lisäämäänn positiivista hyvinvointia eli tukemassa vientiä. Vähennetään kuluja lisäävää passiivista byrokratiaa sekä verotusta
27. Yritystuet vääristävät merkittävästi kilpailua. Jos yhdelle yrityselle annetaan kilpailuetua lisäävää tukea, niin silloin muidenkin vastaavien yritysten tulee saada suhteellisesti yhtä suuri tuki automaattisesti
28. Työntekijöiden progressiivinen verotus aiheuttaa tehottomuutta yrityksissä. Kuten myös työntekijän omassa taloudessa. Verotuksen tulisi olla merkittävästi vähemmän progressiivinen. Huippuammattilaisten halukkuuta tehdä töitä tulisi varmistaa että kilpailukyky varmistuu. Mitä enemmän tehdään töitä sitä enemmän saadaan myös tulosta. 
29. Tieliikenteeseen liittyvä verotus ja käyttökulut (esim. Käyttövoimavero, polttoainevero) suhteessa infraan käytettyjen investointien määrän ovat suhteettoman merkittävässä epätasapainossa
30. Julkisten kiinteistöjen ja infran kunnossapitovelka aiheuttaa lähitulevaisuudessa merkittävän kustannusongelman. Sekä kiinteistöt että infrastruktuuri ovat todella heikossa kunnossa. Tieverkostoa ei kunnosteta riittävän tehokkaasti koska tieliikenteestä kerätyt veropääomat eivät palaudu takaisin tieverkostoon kuten pitäisi
31. Tulonsiirtojen kuten asumistuen ja toimeentulotukien piiriin kuuluvien kansalaisten tulisi saada automaattisesti heille kuuluvat tulonsiirrot ilman erillistä hakemista. Tulonsiirron saamisen edellytys ei tulisi olla kiinni kansalaisen omasta tietämyksestä, osaamisesta tai omasta terveydentilasta. Yhteiskunnan järjestelmän tulisi älykkäästi tunnistaa ne kansalaiset jotka kuuluvat tuen piiriin. Järjestelmä tunnistaa tuen tarpeen automaattisesti.
32. Liian pieni omaishoidontuki ja kotihoidontuki => Nykyinen laitospohjainen senioreiden makuuttaminen lypsää vain ikäihmiset köyhiksi ja tekee heidät onnettomiksi laitoksissa. Yhteisöllisyys puuttuu. Vanhushoito on muuttunut bisnekseksi josta inhimillisyys puuttuu
33. Sairaanhoidon jonot täysin ruuhkautuneet tai ovat merkittävän suuret. Hoitotakuu ei toteudu lähes missään muodossa Suomessa. Ihmisiä kuolee hoitojonoihin tai eivät saa tärkeää hoitoa riittävän ajoissa jolloin sairauteen liittyvät lisävahingot lisääntyvät ja yhteiskunnan kustannukset lisääntyvät
34. Sairaaloiden hoitohenkilökunta tulisi saada merkittävät lisäkorotukset raskaaseen ja vaativan työhön liittyen
35. Kehon täydellinen koskemattomuus ei toteudu nykyisessä yhteiskunnassa. Hoivahenkilökunta & sairaanhoitajat olivat pakotettuja ottamaan koronapiikit ilman heidän omaa tahtoaan. Jokaisella ihmisellä tulee olla täysin vapaa päätäntävalta omaan kehoon liittyvistä hoidoista, rokotteista ja lääkkeistä. Rikos ihmisyyttä vastaan on kansainvälisen oikeuden vastainen vanhentumaton rikos.
36. Terveydenhoidon ennaltaehkäisevä hoito ja muut ennaltaehkäisevät palvelut tulisivat olla paljon merkittävämmässä roolissa osana kokonaisterveydenhuoltoa
37. Terveellisen ruoan, mielenterveyteen panostaminen ja yleisen hyvinvoinnin opettaminen kouluissa tulisi olla paljon merkittävämmässä roolissa, osana vuosittaista opintosuunnitelmaa. Luonnonmukaisen ruoan valmistus ja terveelliset elämäntapojen opettaminen
38. Lääkkeiden hinnat tulisivat olla merkittävästi alhaisemmat. Valtiolla tulisi olla mekanismi puuttua voimakkaasti lääkkeiden ylihinnoitteluun
39. Säädöksien ja lakiesityksien takana olevissa hallintoryhmissä ei voi olla edustettuina pelkästään isojen yritysten globaaleja lobbareita eli asiantuntijoita / neuvonantajia. Pienten yritysten edustajia olisi oltava vähintään 50%
40. Valtion työntekijöillä tulisi olla tehtävävaatimuksena markkinoida suomalaisia yrityksiä kaikessa ulkomaisessa yhteistyössä. Esim. suurlähetystöjen edustajat, kansanedustajat, ministerit ja muiden virkamiesten tulisi markkinoida suomalaista osaamista osana työnkuvaa
41. Yritysten kilpailukyvyn varmistamiseen olisi hyvä tarjota valtiollisia ja kunnallisia resursseja. Valtion tulisi huolehtia että yritysten toimintaedellytykset ovat euroopan kilpailykykyisempiä kaikissa olosuhteissa. Hintakilpailukyky suhteessa koko muuhun eurooppaan eli tuotteet olisivat hinnoiltaan kilpailukykyisempiä myös toimitettuna mihin tahansa Euroopan maahan. Valtio tarjoaa pienille vientiyrityksille täysin ilmaisia henkilöresursseja viennin kehittämiseen. Viennin lisääminen ei vaatisi yrityksiltä hakemusten/raportten luomista. Pelkästään ilmoitus halukkuudesta lisätä vientiä mahdollistaisi kustannusvapaiden vientiresurssien saamisen.
42. Suomen yhteiskunta tarvitsee huippuosajia eli tarvitaan työperäistä hyvinvointia lisäävää maahanmuuttoa. Negatiivinen maahanmuutto tulisi lopettaa välittömästi
43. Rikosten seuraamukset eivät ole riittävän tuntuvia ja eivätkä kohdistu 12-15 vuotiaisiin. Yli 12 vuotiaalla ihmisellä tulee olla täysi ymmärrys oikean ja väärän teon välillä. Alaikäisten rikosista korvausvastuu myös huoltajille
44 Maahanmuuttajien ja pakolaisten ei tulisi saada Suomen kansalaisten tasoista sosiaaliturvaa. Pakolaisille tarjotaan väliaikainen turva & hyvinvointi kuten ruoka ja kohtuulliset asumisolot. Pakolaiset palautetaan kotimaahansa turvaamaan perheitä ja rakentamaan maansa tulevaisuutta
45. Paperittomat tai ilman oleskelulupaa olevat on palautettava 24h aikana takaisin lähtömaahan. Migrin organisaation toiminta on uudelleenjärjestettävä, koulutettava ja tehostettava
46. Valtakunnansyyttäjän toimintatapa olisi hyvä tarkistaa. Hallintoa tulisi kehittää, kouluttaa ja ohjeistaa 
47. Julkisissa virastoissa ilmenneet epäeettiset tapaukset osoittavat että valtion ja kuntien organisaatioiden eettiset perusarvot ja kustannukset on tarkistettava riippumattoman tahon toimesta
48. Verkkorikollisten aktiivinen estäminen Suomen runkoverkoissa kuuluisi olla Suomen Valtion tarjoamaa ennaltaehkäisevää turvalliuuspalvelua. Verkkoliikenteessä negatiivisen merkinnän saanut ulkomaalainen IP-osoite estetään koko Suomen runkoverkosta. Puhelimien SIM-korttien rekisteröinti tulisi mahdollistaa vain henkilötunnuksilla tai y-tunnuksilla
49. Ennaltaehkäisevä hoito. Maksuton hammashuolto tulisi olla koko kansan saatavilla. Yhteiskunta maksaa kansalaisten toistuvia kalliita sairaanhoitokuluja johtuen aikuisten heikosta suuhygeniasta. Hammashoidon tulisi on kokonaisuudessaan yrityksille verotuksessa vähennettävää ilman että sitä varten vaaditaan maksullista työterveyspalveluja
50. Energian ja ruuantuotannon omavaraisuutta ei ole turvattu. Pientiloja, turvetuotantoa sekä energialaitoksia on ajettu kiihtyvällä tahdilla alas
51. Suomalaiten perinteiden kunnioittaminen tulisi palauttaaa osaksi koulujen opintosuunnitelmaa. Suomalaiset arvot ja sen perinteitä kannattaa vaalia että suomalainen kansanperinne säilyy
52 .Työllisyyttää lisääville yrittäjille voisi tarjota verohelpotusta yhteiskunnallisesta merkitävästä verotuloja lisäävästä työstä. Tämä innovatiivinen porkkana yrittäjille lisäisi yrittäjien tahtotilaa luoda merkittävästi enemmän uusia työpaikkoja
53. Innovatiivisien yrittäjien uusia yrityshankkeita rahoitetaan vastikkeettomasti että saisimme entistä enemmän uusia työpaikkoja, vientiä ja lisää terveellistä hyvinvointia ja siten lisää verotuloja
54. Asuntolainojen lainanlyhennysten laina-ajat tulisi pidentää 50 vuoteen. Näin useimmilla vähävaraisilla talouksilla olisi mahdollisuus oman asunnon hankintaan koska esim. 700€/kk lainanlyhennys muuttuisi 350€/kk lainanlyhennykseen. Tämä vähentäisi tarvetta asumistukeen liitttyvän tulonsiirron määrään. Näin vähäosaisten korkeakuluinen tulonsiirtopohjainen vuokra-asuminen vähentyisi. Vähävarainen pystyisi myös kerryttämään eläkeajan hyvinvointia. Talouksilla tulisi olla mahdollisuus kerryttää itselleen tulevaisuuden pääomaa omalla asunnolla.
55. Taloyhtiöiden perimät yhtiövastikkeet ovat kohtuuttoman korkeat. Kohtuuttomat vastikkeet on osa järjestäytynyttä hinnoittelua (esim. Markkinaoikeus määräsi yhteensä miljoonien eurojen seuraamusmaksut isännöintikartellista – Isännöintiliitto pyytää anteeksi)
56. Tuottajien ja alkutuotannon kannattavuus tulisi viimekädessä olla valtion kontrolloimaa/ohjamaa mikäli tulonjako toimititusketjussa ei markkinaehtoisesti toteudu. Suomessa tarvitaan sekä alkutuotantoministeri että kilpailukykyministeri
57. Julkisten liikuntatilojen tasapuolinen vuokraus ja yhteiskäyttö kaikille ikäryhmille
58. Yrittäjillä tulisi olla täysi yhdenvertaisuus kaikkiin yhteiskunnan tarjoamiin sosiaalisiin tukiin ja palveluihin kuten työntekijöillä
59. Yritysten yhtiömuotojen välillä ei saa olla eriarvoisuutta. Kaikkia yhtiömuotoja tulisi käsitellä samanarvoisesti tukien, verotuksen ja verovähennysten osalta
60. Suomen kansalaisuuden saaminen vaatisi vähintään 7 vuoden ajanjakson, jolloin hakijan on osoitettava että on ollut vähintään 5 vuotta palkkatyössä toimialansa mediaanipalkalla ja osoitus siitä että noudattaa Suomen lakeja ja normeja. Suomen kaksoiskansalaisuuden saanut ulkomaalainen voi myös menettää Suomen kansalaisuuden mikäli ei noudata yhteiskunnan lakeja
61. Kansalaisten ei tulisi koskaan olla valtion hyöty-yksiköitä, vaan valtion tulisi tuottaa kansalaisilleen tarkoituksenmukaisia edullisia palveluja, turvaa ja elämää helpottavaa lainsäädäntöä
62. Kansalaisten yleinen turvallisuus ei ole riittävällä tasolla. Lakia tulisi muuttaa niin että kansalaisten turvallisen liikkumisen todennäköisyys voidaan taata. Kunnille vastuut. Kunnan vastuuhenkilöt saisivat merkittävät saktiot ja rikosseuraamukset mikäli turvallisuus ei toteudu riittävällä tasolla
63. Julkisen sektorin olisi tuettava henkilöresursseilla yksityisen sektorin yritysten tuotteiden ja palveluiden erinomaisuutta. Pitkälle kehitetyt optimoidut kustannustehokkaat liiketoimintaprosessit, sertifikaatit, jalostus etc. 
64. Julkinen uudisrakentaminen tulisi muuttaa kustannustehokkaaksi moduulirakentamiseksi, että verotulot voidaan tehokkaamin kohdentaa ja että kunnossapitovelan määrään kasvu saataisiin saataisiin taitettua
65. Suomessa ympäristöystävällinen tuotanto on jo valmiiksi maailman kehittyneintä. Myös julkisen sektorin, kotitalouksien kierrätys, toiminta on maailman ympäristöystävällisintä. Suomen tulisi kohdentaa ympäristövaatimuksensa maihin jotka eniten aiheuttavat ympäristövahinkoja
66. Nykyinen liian nopeasti toteutettu ilmastopolitiikka ajaa suomalaisen yhteiskunnan kaaokseen. Yhteiskunta menettää toimitaedellytykset ja hyvinvoinnin. Ympäristötekojen vaikuttavuus tulisi ensisijaisesti kohdentaa maihin joista saadaan suurimmat nettohyödyt johtuen yhteisestä ilmastosta
67. Kehittyviin maihin siirtynyt tuotanto lisää moninkertaisesti enemmän päästöjä, mitä vastaava tuotanto Suomessa. Päästöjen määrät eivät vähene vaikka tuotteet tuotettaisiin toisessa maassa ”poissa silmistä” ajatuksella
68. Rahoitusvaihtoehtoja tarjoavien yritysten kuten pikavippiyritysten korkotasot olisi rajoitettava max 15%. Kotitalouksien talousongelmia tulisi aktiivisesti ehkäistä lainsäädännöllä

69. Poliittiset virkanimitykset eivät edistä hyvinvointia ja demokratiaa, tasa-arvoa vaan ehkäisevät laadukkaiden osaavien henkilöiden valitsemisen ja näin hyvien päätösten syntymisen

 

Eduskuntavaalit 2023 ehdokkaat liike nyt

TULEVAISUUDEN HYVINVOINTI ON KIINNI TÄMÄN PÄIVÄN PÄÄTÖKSISTÄ

Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreät rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat kaupunki paras kaupunki

YRITTÄJÄN HELSINKI

Helsinki tulisi olla myös yrittämisen pääkaupunki. Tuetaan yrittäjäpohjaisia tapahtumia. Mitä enemmän kaupungissa on tapahtumia sitä enemmän hyvinvointia lisääntyy. Tapahtumia myös messukeskuksien ulkopuolella. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki kivijalkayritykset vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat yrittajaystavallisyys

KIVIJALKAKAUPAT OVAT KAUPUNGIN SUOLA

Pienet putiikit luovat kaupungille sielun. Ilman monipuolista ostoskokemusta kaupunki menettää merkittävän määrän vetovoimaa. Autio kaupunki kun ei palvele ketään. Fredalle tarvitaan enemmän elämää. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone-kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat yrittajapalvelut kansvainvaliset sijoittajat

KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT

Kansainvälisten sijoittajien ja yritysten kiinnostusta Helsinkiä kohtaan tulisi merkittävästi edistää.

Kansainvälisiä yritystapahtumia Helsinkiin.

Helsingissä on merkittävä määrä korkeaa teknologiaosaamista. Useissa uusissa startup-yrityksissä kehitetään tuoteportfolioita, jotka kiinnostavat sijoittajia. Sijoittajat mahdollistavat lisää työpaikkoja.

Helsinki Kuntavaalit 2021 vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestyspaikat ennakkoaanestys

VIENNIN ESTEIDEN POISTAMINEN

Kunnat ja valtio voisivat olla tukemassa viennin esteiden poistamista yrityksiltä, joiden näköpiirissä on merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, jotka vaativat erityisiä investointeja.

Esimerkiksi laatuluokitukset TUV ja CE, sekä ISO-standardit.

Työllistävä yritys kunnassa lisää hyvinvointia sen työntekijöilleen, muille palveluntuottajille ja kunnalle itselleen.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-tilapalvelut

YRITYSTEN KILPAILUKYKY

Ainoastaan kilpailukykyinen yritys työllistää.  Helsinkiläisiä yrityksiä kannattaa tukea ja kouluttaa digiaikaan että Helsinkiläiset menestyvät paremmin globaalissa murroksessa.

Globaalit ja alueelliset kilpailutekijät ovat murroksessa. Agentti-, keinoäly- ja robottitekniikka vaikuttavat yritysten menestymiseen enemmän lähitulevaisuudessa, sillä yritykset kilpailevat jatkossa enemmän lähikuntien, kansallisten ja globaalien yritysten kanssa.

Palveluita ja tuotteita voidaan tarjota ja myydä ympäri maailmaa.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-kilpailykyky

TILAPALVELUT YRITYKSILLE

Julkisen sektorin vapaita tai osa-aikaisessa käytössä olevia tiloja sekä maa-alueita tarvittaisiin startup-yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön jotta ne saavat mahdollisimman hyvän lähtökohdan kasvavalle liiketoiminnalleen.

Vain kasvava yritys palkkaa työntekijöitä, mikä mahdollistaa lisää veroeuroja.

Eduskuntavaalit 2023 - Suomen Valtio

Suomen Valtion tulisi mahdollistaa kansalaisten ja yritysten erinomaisuus
Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-ehdullinen-energia-omaisuus

VALTION OMAISUUS

Suomen luonnonvaroja ja infraa, eikä muutakaan, mitä ei voida monistaa ei pitäisi yksityistää. Luonnonvarat ja infra kuuluvat valtiolle eli kansalaisille.

Esimerkiksi kunnossapidon voi yksityinen sektorin yritys tuottaa kustannustehokkaasti palveluna. Sitä varten ei tarvitse yksityistää omaisuutta.

Monistettavissa olevien palveluiden myyminen ja tuottaminen voidaan yksityistää. Monopolia tulee välttää varsinkin jos se koskee erityistä ei monistettavissa olevaa omaisuutta.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-verotus

SUOMEN KOKONAISVEROASTE

Yrityksen ja kuluttajan kokonaiselinkaariverotusta pitäisi merkittävästi madaltaa. Korkea verotus heikentää kulutusta ja toimeliaisuutta. Kuluttajille jäävä ylimääräinen raha kiertää vapaassa kierrossa paremmin, sillä käteen jäävä raha kulutetaan eikä se katoa julkisen sektorin tehottomaan kuplaan.

Korkea kuluttajien ja yritysten kokonaisveroaste heikentää yritysten globaalia hintakilpailukykyä.

Top 5 verottavien maiden joukossa ei kannata olla, vaan kannattaa suosia keveän verotuksen mallia, jossa kansainväliset investoijat ja yritykset investoivat Suomeen ilman erillisiä markkinointiponnistuksia.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-lainsaadanto

VÄHEMMÄN SÄÄDÖKSIÄ

Vähemmän säädöksiä ja byrokratiaa. Erityisesti sellaisia säädöksiä, joiden pyrkimyksenä on vähentää ulkopuolista kilpailua, mutta jotka sen sijaan vaikeuttavat pienten yritysten tuotteiden ja palvelujen tuottamista.

Suomalaisista yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä.

Vuosina 2001—2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Samalla aikavälillä pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle, joten lainsäädännässä tulisi keskittyä pienten yritysten kilpailukyvyn edistämiseen.

Keskeiset yleiset toiminta-ajatukset kaikessa

Minulle tärkeät suuntaviivat & Liike Nyt puolueen tavoitteet

ALHAISEMPI VEROTUS

Työn verotusta tulee keventää merkittävästi leikkaamalla julkisia menoja, jotta ihmiset saavat itse päättää rahojensa käyttökohteista.

ELINKEINOVAPAUS JA VÄHÄINEN BYROKRATIA

Ylenmääräinen sääntely aiheuttaa myös talousongelmia. Sääntelyn luomiseen, valvontaan ja erilaiseen raportointiin käytetään työaikaa, joka pitäisi käyttää asioihin, jotka luovat hyvinvointia. Näin raskaalla julkisella hallinnolla meillä ei ole enää varaa pitää heikoimmista huolta.

JÄRKIPERÄINEN AVOIN PÄÄTÖKSENTEKO

Päätöksenteon tulee perustua tietoon, ei politikointiin tai tiedon vääristelyyn.

ETURYHMÄPOLITIIKAN AIKA ON OHI

Julkista valtaa ei tule käyttää etujen jakamiseen eturyhmille. Valta palautettava vaaleissa valitulle eduskunnalle.

Eduskuntavaalit-2023-ehdokkaat-liike-nyt

PAIKALLINEN SOPIMINEN LISÄÄ TYÖLLISYYTTÄ

Ylenmääräinen sääntely aiheuttaa myös talousongelmia. Sääntelyn luomiseen, valvontaan ja erilaiseen raportointiin käytetään työaikaa, joka pitäisi käyttää asioihin, jotka luovat hyvinvointia. Näin raskaalla julkisella hallinnolla meillä ei ole enää varaa pitää heikoimmista huolta.

AVOIMUUS LISÄÄ LUOTTAMUSTA

Päätöksenteko, julkishallinto ja julkinen rahankäyttö täysin avoimeksi. 

TOIMIVA YHDENMUKANEN PERUSTURVA

Kaikille tulee taata perustoimeentulo kaikissa tilanteissa. Ansiosidoinnainen turva kuuluu kuitenkin yksilön omalle vastuulle.

VAPAUS VALITA

Kaikilla ihmisillä on oikeus elää elämäänsä kuten itse haluavat, kunhan eivät vie tätä oikeutta muilta.